Lausuntoja

Porvoon Jokilaakso ry, Borgå Ådal rf

Porvoon jokilaakso - Borgå ådal ry:n valitus HHO:lle.

Asia: PORVOO, ASEMAKAAVA 503, LÄNSIRANTA, TAIDETEHTAAN RANTAKORTTELIT, KAUPUNGINOSA 22, OSA KORTTELIA 449, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lataa / lue

Porvoon jokilaakso - Borgå ådal ry:n valitus HHO:lle.

 

Lausunto asemakaavaluonnoksesta 503 Porvoo, Taidetehtaan rantakorttelit

Aivan ensiksi on todettava, että asemakaavaluonnoksen nimi on epäonnistunut; se tuntuu enemmänkin viittaavan alueeseen Kokonniementien ja Porvoonjoen välissä. Nimi voisi olla vaikkapa "Taidetehtaan monopolipeli". Pelissä parhaat tuotot tuovat hotellit; todellisuudessa on toisin.

Maankäytön suunnittelu tulisi olla pitkäjänteistä toimintaa. Porvoo on kuitenkin jälleen tekemässä "postimerkki"-kaavamuutosta Taidetehtaan kylkeen maakäyttö- ja rakennuslain hengen vastaisesti.

Voimassa olevassa, tuoreessa asemakaavassa rakennusoikeutta on 12 600 k-m2. Nyt rakennusoikeutta on korotettu 18 000 k-m2:iin; kasvuprosentti on huima; 42,9. Hartela ja Kesko ovat yksissä tuumin haluamassa toteuttaa alueelle asuntojen lisäksi 7000 k-m2:n Citymarketin. Maanalainen paikoitus on kaupunkikuvallisesti hyvä mutta hyvin kallis ratkaisu. Kellaripaikoitus ei tule riittämään, kaavassa on osoitettava, mihin puuttuvat autopaikat sijoitetaan; mm. asunnotkin tarvitsevat niitä.

Taidetehdas "korjattiin" liian kovalla kädellä ja liian paljolla rahalla. Uudisrakentaminen edelleen ahdisti vanhan tehtaan "nurkkaan" ja kaupunkiympäristöstä tuli luotaantyöntävää. Asemakaavaluonnos toteutuessaan tuottaisi yli kaksisataa metriä pitkän, lähes yhtenäisen ja 2-5- kerroksisen rakennusmassan Kokonniementien varteen. Tämän kolossin massiivisuutta eivät pelasta havainnekuvien pienet sisäänvedot tai porrastukset. Asemakaava määrää kaikkien kolmen tontin rakennukset rakennettavaksi tonttien itärajaan kiinni. Neli-viisikerroksinen osa on aivan Aleksanterin aukion eteläreunassa ja varjostaa sitä pahasti.

Vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueen KMA asemakaavamerkintä on mielenkiintoinen: "Liike- ja asuinrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle saa sijoittaa asuntoja, palveluasuntoja, palvelutilaa sekä liike-, toimisto-, hotelli- ja ravintolatilaa. (allekirjoittajan lihavoinnit) Siis SAA; hotellin toteutumista ei asemakaavaluonnoksessa edellytetä.

Valtavan Citymarketin julkisivut kolossin alakerrassa toteutuvat todennäköisesti perinteisellä tavalla. Joko ikkunoita ei ole lainkaan tai sitten ne on teipattu täyteen kirkuvia mainoksia. Hyvästi miellyttävä kaupunkimiljöö. Edistyneet kaupan alan toimijat ovat jo pitkään puhuneet pienten "kivijalka"myymälöiden paluusta. Miksi Kesko vielä jumittaa jättiyksikössä?

Asemakaavassa tulisi esittää liikenneratkaisu, eli parkkihallin sisään- ja ulosajot sekä sisäänkäynti myymälään. Myös räystäskorkeudet tulisi sitovina liittää kaavaan.

Asemakaavaluonnos toteutuessaan tuottaisi länsirannalle rakentamista, jonka mittakaava on täysin ylimitoitettu kansallisen kaupunkipuiston rajalle. Pienimittakaavainen jokiranta saisi iltaansa pimentämään kolossin, joka toisi myös kovia tuulia pitkin rantaa ja Kokonniementietä. Olisi edes edellytetty puurivin istuttamista rakennuksen ja Kokonniementien väliin.

Asemakaavaluonnoksessa todetaan kohdassa "Rakennustapa" mm: "Alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamisen sopeuttamiseen Porvoonjokilaakson kulttuurimaisemaan ja Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon". Millä työkaluilla?

Kaupunkikuvallisesti ja liikenteellisesti kaupan suuryksikkö sijoittuisi paljon paremmin nykyisen "peltomarketin" läheisyyteen.

Edellisten perustelujen myötä katsomme, että asemakaavaluonnos on tarpeeton "postimerkki", ylimitoitettu ja kaupunkikuvallisesti epäonnistunut. Jos voimassa olevaa asemakaavaa halutaan muuttaa, on työ aloitettava kokonaan alusta.

Porvoossa 10.6.2016
Porvoon Jokilaakso ry- Borgå Ådal rf

Lausunto on ladattavissa PDF-tiedostona tästä linkistä.


Porvoon Jokilaakso ry- Borgå Ådal rf

Lausunto koskien asemakaavaa 498 Porvoo, Länsiranta, kulttuurin ja vapaa- ajan ranta

Asemakaavan luonnokset on usean vuoden odottelun jälkeen lopulta saatu julkiseen keskusteluun; siitä kiitos erityisesti Anne Rihtniemi- Rauhille.

Asemakaavan tavoitteet

"Kaavatyön lähtökohtana on löytää taloudellisesti edullinen sijainti monille toiminnoille ja selvittää erilaisille alueille luontevia, vaihtelevia ja korkeatasoisia toteuttamistapoja. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on, että läntiselle ranta-alueelle voidaan rakentaa virkistyskäyttöä lisääviä rantarakenteita, vapaa-ajan palveluja, koti-ja vierasvenesatama sekä Wileniuksen telakan yhteyteen uusia tiloja veneveistämölle ja saaristoon liittyville kaupallisille toiminnoille.Keskeiselle rannalle on tavoitteena luoda kulttuurin ja vapaa-ajan tapahtumien tori".

Tavoitteet ovat oikeat. Kuitenkin eri toimintojen sijoittuminen kaava- alueelle on järkevää jättää ratkaistavaksi tulevaisuudessa, koska ei vielä voida tietää, mitkä toiminnot sinne todellisuudessa tulevat asettumaan. Porvoon kansallinen kaupunkipuisto saa tämän kaavan hyväksymisen myötä kauniit, merelliset ja toiminnallisesti monipuoliset kasvot.

Wileniuksen telakka

Asemakaavaluonnosten merkittävin asia on Wileniuksen telakan kaupunkisuunnittelullisen arvon hyväksyminen ja telakan alueen säilyttäminen ja kehittäminen. Luonnoksissa rannan kevyen liikenteen väylä on sijoitettu telakka- alueen ja rannan väliin, mikä on telakan toiminnan kannalta huono ratkaisu. Väylän tulee kiertää telakka- alue lännen puolelta. Veneiden laskun ja turvottamisen aikoina keväisin ja nostojen aikoihin syksyisin rannassa kulkeva väylä jouduttaisiin sulkemaan käytöltä parhaisiin ulkoiluaikoihin. Väylän siirtäminen telakka-alueen läntiselle puolelle ei haittaa tai rajoita merkittävästi väylän käyttötarkoitusta ja olisi luonteva ja turvallinen ratkaisu jonka puitteissa myös edesautetaan telakan toimintaedellytyksiä. Telakan tontin uusien rakennusten sijoittelu riippuu harjoitettavan liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta.

Vierasvenesatama ja laskettelukeskus

Vierasvenesatama sijoittuisi luontevimmin lähelle laskettelukeskusta. Näin olisi mahdollista täydentää vierasvenesataman(kin) tarvitsemia tiloja laskettelukeskuksen alueella. Aleksin sillan, heti sillan eteläpuolen vierasvenesijoitus sitoo liiaksi Länsirannan ranta- alueen arvokkaimman alueen kehittämistä.

Laskettelukeskuksen alueelle tulee osoittaa leirintäalue, eli ympärivuotinen matkailuvaunujen alue, mahdollisuus telttailuun sekä myös veneilijöiden käyttöön tarkoitettuja kevyitä majoitustiloja, jotka talvisin palvelevat laskettelijoita.

Polttoaineitten jakelu ja septitankkien tyhjennys

Kaavassa tulee osoittaa esim. kelluvalle asemalle varaus joko telakan tai vierasvenesataman yhteyteen.

Muut toiminnot:

Ajatukset kanoottivajoista, kelluvasta saunasta ja uimapaikasta ovat hyviä. Myös paikoitusalueita tarvitaan, mutta ne tulee toteuttaa vaiheittain ja vain todellisen tarpeen mukaan.

Rinnekahvila ja luontopolku

Rinnekahvila Kokonmäen huipulla on ajatuksena viehättävä, mutta ei kannatettava, koska ajotieyhteys sinne tuhoaa tarpeettomasti Kokonmäen luontoa. Sen sijaan voisi reitittää luontopolun historiallisine opastuksineen tulevalta leirintäalueelta huipun näkymien kautta vierasvenesatamaan.

Porvoossa itsenäisyyspäivänä 6.12.2015

Porvoon Jokilaakso ry- Borgå Ådal rf

 

Lausunto on ladattavissa PDF-tiedostona tästä linkistä.

 


 

Kannanotto Porvoon jokilaakson kehittämisestä

Markanvändningen och markdispositionen av ådalen i Borgå bör granskas via endelgeneralplan

Ådalen i Borgå utgör en central del i vår identitet. Borgå å skapar en naturlig kontakt till havet och knyter samtidigt samman staden runt sina stränder.

Borgå stad står inför omfattande förändringar; en tilltagande exploatering av markanvändningen är påfallande. Stadsplaneringen släpar efter på grund av exploateringstrycket.. Planeringen av åstränderna har tills dags dato påmint om en " frimärksplanering"; simpla små planer utan övergripande helhetssyn.

Ett exempel på inskränkt stadsplanering är planearbetet med de mest centrala delarna av både den östra och den västra åstranden.Planearbetet med den båda stränderna pågår samtidigt, men som olika projekt. Detta medför att stadens invånare inte kan bilda sig en helhetsuppfattning om hur staden stränder skall utvecklas.

Den nu i kraftvarande delgenralplanen över de aktuella centrala delarna, som styr markanvändningen i Borgå är allför allmänt hållen med beaktande av den framtida utvecklingen av Borgå ådal. År 2011 har stadsplanenämnden sammanställt en utredning under rubriken Borgå å – stadens stränder, landskap, värden. Denna utredning utgör en god grund för det fortsatta arbetet.

Borgå stad har i sin nationella stadspark ett alldeles utomordentligt redskap för markanvändningen i ådalen. Emellertid behövs det en av stadsfullmäktige godkänd delgeneralplan, som styr markanvändningen och samtidigt talar om för borgåborna hur den påverkar de områden där stadsplaner inte uppgörs.

I denna delgeneralplan bör förutom placeringen av både byggnadsmassa och -funktion, likväl som ett naturligt näverk för lätt trafik granskas mot bakgrunden av förbättrade rekreationsförut- sättningar.

Stadens centrum, med sitt nationallandskap i norr och sin nationella stadspark kopplas på detta sätt samman till en naturlig och fungerande helhet.

Borgå 14.05. 2012

Porvoo jokilaakso – Borgå ådal

Porvoon jokilaakson maankäyttö ja eri toimintojen sijoittuminen tutkittava osayleiskaavalla

Porvoonjokilaakso on identiteettimme keskeinen osa. Porvoonjoki avaa yhteytemme merelle ja kokoaa kaupunkimme rannoilleen.

Porvoon kaupunki on voimakkaassa muutoksessa; paineet maankäytön tehostamiselle ovat suuret. Kaupungin kaavoitus laahaa jäljessä johtuen näistä paineista. Porvoonjoen rantojen kaavoitus on tähän saakka ollut "postimerkkeilyä"; pienialaisia kaavoja ilman selkeätä kokonaisnäkemystä.

Esimerkki liian suppeasta kaavoituksesta on, että keskustan itä- ja länsirantojen asemakaavat ovat työn alla, mutta niitä tehdään erillisinä, jolloin asukkaat eivät saa kokonaiskuvaa keskustan rantojen kehittämisestä.

Voimassa oleva keskeisten alueiden osayleiskaava, joka ohjaa maankäyttöä Porvoossa, on liian yleispiirteinen Porvoon jokilaakson kehittämisen kannalta. Kaupunkisuunnitteluosasto on syksyllä 2011 laatinut selvityksen otsikolla Porvoonjoki- kaupungin rannat, maisema, arvot, tulevaisuus. Tämä selvitys on hyvä pohjapaperi.

Porvoolla on kansallisessa kaupunkipuistossa oiva työkalu jokilaakson maankäytössä. Tarvitaan kuitenkin valtuuston hyväksymä osayleiskaava, joka ohjaa maankäyttöä ja kertoo porvoolaisille maankäytön tavoitteet myös jokilaakson niillä alueilla, joille asemakaavoja ei tehdä.

Tässä osayleiskaavassa tulee tutkia rakentamisen ja eri toimintojen sijoittumisen lisäksi luontevat kevyen liikenteen verkostot, jotka liittyvät jokilaakson virkistyskäytön parantamiseen. Kaupunkikeskusta, sen pohjoispuolinen kansallismaisema ja kansallinen kaupunkipuisto tulevat tällöin nivotuksi yhteen luontevaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Porvoossa 14.5.2012

Porvoon jokilaakso- Borgå ådal